Allmänna villkor

Allmänna villkor 2018-05-24T22:54:08+02:00

ALLMÄNNA VILLKOR TOPSCORE AB

2018-04-13, ver 3.2

Denna skrivelse ersätter eventuella tidigare versioner av Topscore AB s Allmänna villkor. Senaste versionen finns alltid att erhålla från https://www.topscore.se eller genom att kontakta Topscore AB på Tel: 08-556 533 80.

§ 1. Allmänt

1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan abonnent och Topscore AB, org. nr 556623-0503 (nedan kallad Topscore),  med avseende på webbhotellsabonnemang, serverhosting, Co-location, andra tjänster/produkter som Topscore erbjuder och därtill alla ovanstående hörande extratjänster (nedan gemensamt kallat Abonnemanget).

§ 2. Abonnemanget

2.1 För klargörande av vad som ingår i Abonnemanget hänvisas abonnenten till separat e-post, orderbekräftelse, faktura, avtal eller annan skrivelse som fastställer innehållet.  För eventuella avtalspunkter som inte finns på någon av dessa ovanstående varianter, gäller Topscores Allmänna villkor.

2.2 Topscore tillhandahåller fri support under abonnemangsperioden via telefon, e-post och information på Topscores hemsidor för beställda produkter/tjänster. Vid tillfälle då Topscore inte kan avhjälpa ett fel via telefon, e-post eller genom information på sina hemsidor utan tvingas genom fjärrstyrning av kunds utrustning eller på plats service ute hos kund avhjälpa fel, faktureras timdebitering enligt avtal eller med 1 090 SEK/h exklusive moms.

§ 3. Avtalstid för Abonnemanget

3.1 Avtal anses träffat när bekräftelse utfärdas av Topscore eller när påskrivet avtal finns. Genom att göra en beställning samtycker abonnenten till att Topscore påbörjar behandling av beställning under den ångerfrist som gäller för konsumenter enligt lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal.
Abonnentens samtycke till att Topscore påbörjar behandling av beställning under pågående ångerfrist innebär att ångerrätt enligt nämnda lag inte föreligger.

3.2 Abonnemanget löper enligt den period som abonnenten väljer i samband med beställning/avtalsskrivning, med början från det datum bekräftelse har utfärdats av Topscore eller enligt skrivet avtal.

3.3 En skriftlig uppsägning skall vara Topscore tillhanda minst 90 dagar innan dess att innevarande abonnemangsperiod löper ut. Om en uppsägning inte inkommer inom denna tid så löper abonnemanget vidare enligt föregående abonnemangsperiods längd. Uppsägning
ska göras via brev eller fax innehållande kundnummer, gällande produkt/tjänst, eventuellt domännamn, underskrift samt namnförtydligande.

3.4 Ändring av abonnemangsperiod skall göras senast 60 dagar innan dess att innevarande abonnemangsperiod löper ut. Eventuella innestående fakturor skall även vara betalda. Ändring av abonnemangsperiod träder i kraft då Topscore skriftligen har mottagit en förfrågan samt skickat ut en bekräftelse på att ändringen av abonnemangsperioden är verkställd.

3.5 Endera parten har rätt att skriftligen via brev, fax eller e-post säga upp avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten begår ett väsentligt avtalsbrott och, i den mån rättelse är möjlig, inte vidtar rättelse inom 14 dagar efter skriftlig uppmaning därom via brev, fax eller e-post med hänvisning till denna bestämmelse. Detsamma gäller om part försätts i konkurs eller likvidation, är föremål för ackordsförfarande eller annars uppenbart på obestånd.

§ 4. Avgifter för Abonnemanget

4.1 Avgifter för Abonnemanget utgår i form av förskottsbetalning via Postgiro, Bankgiro eller kontokort. Efter kreditprövning även fakturabetalning.

4.2 Topscore har rätt att stänga av Abonnemanget om abonnenten underlåter att betala i rätt tid, dock ej innan minst en skriftlig betalningspåminnelse eller varning har skickats ut till abonnenten, antingen via brev, fax eller e-post.  Vid avstängning av Abonnemang så har Topscore rätt att informera om detta via abonnentens hemsida eller e-post. Vid återaktivering av Abonnemang debiteras abonnenten en återstartsavgift om 500 SEK, exklusive moms.

4.3 Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen från förfallodagen och tills dess att betalning fullgjorts om inte annat angetts i eventuellt avtal.

4.4 Abonnenten skall snarast meddela Topscore om faktura anses felaktig. Sker detta inte inom skälig tid (inom 7 dagar efter fakturadatum) förlorar abonnenten rätten att göra invändning mot fakturan. Har abonnenten i tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Topscore medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet. Medges anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som abonnenten är skyldig att betala.

4.5 Avgiftsändring kan endast träda i kraft i samband med ny abonnemangsperiod. Avgiftshöjning förutsätter för sin giltighet att skriftligt meddelande därom tillställts abonnenten minst 30 dagar i förväg, via brev, fax, e-post eller information på Topscores hemsidor. Avgiftssänkning behöver inte meddelas i förväg.

4.6 Vid meddelande om avgiftshöjning har abonnenten alltid rätt att säga upp avtalet till upphörande vid avgiftshöjningens ikraftträdande.

4.7 Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående abonnemangspriser.

§ 5. Överlåtelse av Abonnemanget

5.1 Abonnenten får överlåta Abonnemanget efter Topscores medgivande. En överlåtelse får endast genomföras skriftligen med blanketter hänvisade av Topscore och en överlåtelse träder i kraft från det datum som Topscore har medgivit om överlåtelsen. Den frånträdande parten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter det att en överlåtelse har genomförts. Den tillträdande parten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit innan det att en överlåtelse har genomförts. Den frånträdande parten är skyldig att reglera eventuella innestående skulder gentemot Topscore innan den tillträdande parten kan överta abonnemanget.

5.2 Topscore får överlåta Abonnemanget till annat företag som övertar Topscores rättigheter och skyldigheter gentemot abonnenten.

§ 6. Topscores ansvar

6.1 Topscore har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten i Abonnemanget om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl, eller på grund av lag, myndighetsbeslut.

6.2 Topscore ansvarar för fel i Abonnemanget som består i att det inte uppfyller avtalad specifikation. Som fel anses inte obetydliga avvikelser och inte heller inskränkningar i tillgänglighet som Topscore har rätt att göra enligt dessa Allmänna villkor.  Vid driftsavbrott orsakade av underleverantörer (internet anslutningar, hårdvara, mjukvara) skall Topscore hållas ansvarsfri och ersättningsfri gentemot abonnent. Topscore svarar dock för att fackmannamässigt och snarast möjligt ha systemen fullt fungerande med eller utan hjälp av underleverantörer.  Påbörjad felavhjälpning till abonnent sker snarast möjligt eller enligt eventuellt avtal med abonnent. Beroende på uppkommet fel skiftar driftavbrottstiden.

6.3 Om abonnenten till följd av fel som har orsakats av Topscore inte har kunnat använda Abonnemanget har abonnenten rätt till nedsättning av avgift som svarar mot felets omfattning av abonnemanget. Sådan nedsättning skall ske med hänsyn till den tid under vilken felet förelegat i förhållande till gällande abonnemangsavgift och kan aldrig vara större än abonnemangsavgiften för gällande period. Krav på nedsättning skall framföras skriftligen senast 30 dagar efter det att felet har avhjälpts.

6.4 Topscore ansvarar inte för förlust av information och inte heller för förvanskning av information p.g.a. tredje parts obehöriga intrång i Topscores datorresurser.

6.5 Topscore raderar aldrig med uppsåt abonnentens information så länge Abonnemanget är aktivt om inte abonnenten skriftligen uttryckt ett önskemål om detta samt styrkt sin identitet. Topscore förbehåller sig dock rätten att av systemtekniska skäl flytta information till annat datamedia.

6.6 Topscore hanterar all kundinformation som konfidentiell, detta för att värna om kundens integritet. Topscore har dock rätt att lämna ut uppgifter till myndighet som begär detta med stöd i lag eller om kunden publicerar material som strider mot punkt 7.1.

6.7 Återläsning av överenskommen säkerhetskopiering sker mot löpande timdebitering i det fall det skulle behövas.  Observera att bara överenskommen data säkerhetskopieras och det är abonnentens skyldighet att påtala till Topscore data som ska säkerhetskopieras. Webbplatser (hemsidor) säkerhetskopieras varje natt.

6.8 Topscore kan sluta stödja delar av Tjänsten (s.k. ”End of Life”). När komponenter av Tjänsten kommer till en End of Life, kommer Topscore att ersätta dem med jämförbara komponenter om möjligt. En End of Life är inte ett brott mot Avtalet.

6.9 Topscore hanterar all kundinformation som konfidentiell och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter hittar du på https://www.topscore.se.

6.10 Krav på skadestånd skall, för att vara giltigt, framställas senast 30 dagar efter det att abonnenten märkt eller bort märka grunden för kravet.

§ 7. Abonnentens ansvar

7.1 Abonnenten ansvarar gentemot Topscore för att information som hanteras inom Abonnemanget inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller på annat sätt står i strid mot gällande lagstiftning. Kunden är själv ansvarig för att skriva, lägga in och uppdatera den information som ska visas på webbplatsen. Allt innehåll som läggs ut på sidorna är kundens/användarens ansvar. Användaren äger och har upphovsrätt till det utlagda materialet. Kunden och användaren ansvarar själva för allt material som läggs ut på webbplatsen samt att lagar och upphovsrättsliga bestämmelser inte överträds. Kunden och användaren ansvarar också för att eventuella nödvändiga myndighetstillstånd föreligger. Topscore ansvarar inte för de filer som finns i kundens webbplats eller Hostad server, och kan ej ställas till svars för filer eller data som är inaktuella. Det är kundens ansvar att behålla en kopia av alla filer på webbplatsen eller använd server, eller genom avtal för säkerhetskopiering låta Topscore säkerhetskopiera överenskommet innehåll.

7.2 När information kan lämnas av utomstående användare är abonnenten ansvarig för att ha sådan uppsikt över informationen som är nödvändig för att förhindra fortsatt spridning enligt vad som krävs enligt gällande lagstiftning.

7.3 Abonnenten ansvarar för att pornografisk information inte förekommer i Abonnemanget. Detta gäller även att peka på eller vidarebefordra till sådant material.

7.4 Abonnenten förbinder sig att inte nyttja resurser eller söka obehörig åtkomst till Topscores system, vilka inte är avsedda för abonnenten, att inte heller på annat sätt agera i strid mot gällande lagstiftning vid sin användning av Abonnemanget samt att inte sprida datavirus eller någon annan form av s.k. ”malicious code”.

7.5 Topscore har rätt att omgående förhindra fortsatt spridning av information i Abonnemanget om det skäligen kan antas att fortsatt spridning strider mot lag eller annan myndighetsförfattning eller om informationen annars uppenbarligen strider mot villkoren i detta avtal. Detsamma gäller om Topscore orsakas driftsstörningar vilka skäligen kan antas bero på fel i abonnentens program eller andra tekniska störningar hänförliga till abonnenten. Topscore har rätt att ta del av all information som hanteras i Abonnemanget för att kunna fullgöra sina rättigheter enligt denna punkt 7.5

7.6 Abonnenten får inte upplåta eller sälja delar av Abonnemanget till tredje part utan skriftligt tillstånd från Topscore.

§ 8. Administration

8.1 Abonnenten ansvarar för att Topscore alltid har direktavtal med innehavaren av domännamnet under vilket webbsidorna publiceras. Det skall av webbsidorna klart framgå vilken fysisk eller juridisk person som ansvarar för sidornas publicering.

8.2 Abonnenten kan delegera drift av webbutformning, uppdatering etc. till annan fysisk eller juridisk person. Detta begränsar dock inte abonnentens ansvar enligt detta avtal.


§ 9. Domännamn

9.1 Domännamn registreras i abonnentens namn och innehas av abonnenten. Topscore förbehåller sig rätten till att stå som administrativ, teknisk och/eller faktureringskontakt för domännamn i den mån Topscore anser det vara nödvändigt.

9.2 Domännamn som har registrerats av Topscore och/eller domännamn som Topscore är faktureringskontakt för förnyas automatiskt av Topscore om abonnenten inte har sagt upp sitt abonnemang hos Topscore eller meddelat Topscore skriftligen, antingen via brev, e-post eller fax, om att domännamnet inte ska förnyas. Avgiften för förnyelsen av domännamnet faktureras därefter abonnenten. Domännamn som inte kan förnyas av Topscore ansvarar abonnenten för att förnya. Topscore ansvarar inte för domännamn som inte förnyas om inte kunden har betalt faktura för förnyelse i rätt tid samt att kunden mottagit bekräftelse på förnyelse av domännamn.

§ 10. Övrigt

10.1 Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal av omständighet som part inte kunnat råda över, såsom blixtnedslag, översvämning, inbrott, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänst från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats längre tid än en månad på grund av ovan angiven omständighet, har vardera parten rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.

10.2 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandling. Om förhandling inte avslutats inom 60 dagar, eller om tvist inte kan lösas i godo, ska tvist avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

10.3 Topscore har rätt att vidta ändringar av dessa allmänna villkor med ikraftträdande 30 dagar efter att de nya allmänna villkoren har publicerats på Topscores hemsida. Om villkorsändring är till uppenbar nackdel för abonnenten har denne rätt att säga upp Abonnemanget till upphörande vid villkorsändringens ikraftträdande.